Według danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, Polska zajmuje 24. miejsce na świecie pod względem zadłużenia państwowego w relacji do PKB. W skali Europy jest to 10. pozycja, a w Unii Europejskiej – ósma co do wielkości suma długu publicznego.

Zadłużenie Polski w porównaniu do innych krajów

Polska, podobnie jak wiele innych krajów na świecie, boryka się z problemem zadłużenia. Zadłużenie jest nieodłącznym elementem funkcjonowania każdego kraju i wynika głównie ze sposobu finansowania swojej działalności przez rządy. W Polsce w ciągu ostatnich kilku lat sytuacja ta uległa pogorszeniu.

Według danych Narodowego Banku Polskiego dług publiczny Polski w 2020 roku wzrósł do kwoty ponad 2 bilionów złotych. Jest to ogromna suma pieniędzy, która stanowi poważne wyzwanie dla polskiej gospodarki oraz przyszłości naszego kraju.

Mimo że tak duża liczba może być szokująca dla wielu Polaków warto spojrzeć na nią w kontekście innych państw europejskich czy światowych. Porównując poziom zadłużenia publicznego różnych krajów okazuje się jednak, że cały czas pozostajemy jednym z mniej zadłużonych państw Unii Europejskiej.

W porównaniu do Grecji lub Włoch nasze obciążenie długiem jawi się jako znacznie mniejsze niż tamtejsze problemy fiskalne – ich długi wynoszą odpowiednio blisko 180% i prawie 160% PKB tych krajów według danych Eurostat za rok 2019). Inaczej jest np.w przypadku Niemiec – lidera UE pod względami ekonomicznymi, ale z długiem publicznym stanowiącym ponad 60% PKB.

Co ciekawe w ostatnim czasie nasze zadłużenie wzrosło znacznie szybciej niż w innych krajach Unii Europejskiej. W ciągu ostatnich kilku lat poziom długu publicznego Polski wzrósł o około 20 punktów procentowych, co jest jednym z wyższych wyników na tle państw członkowskich UE.

Jednak mimo że rosnące zadłużenie może budzić niepokój i groźbę dla stabilności finansowej kraju warto podkreślić ,że sytuacja ta nie musi być tragiczna – zwycięzcami mogą tu być np. osoby posiadające obligacje skarbowe lub inne papiery wartościowe emitowane przez polski rząd albo korporacje .

Nie tylko jednak sam fakt porównywania wysokości czy tempa narastania długu ma znaczenie: waży się też to jak są one obsługiwane oraz jaki mają wpływ na kondycję gospodarczą danego kraju a tym samym dobrobyt jego obywateli..

Należy również spojrzeć na przyczyny takiego stanu rzeczy – najważniejszym powodem nagromadzenia tak dużych kwot przez polskie Ministerstwo Finansów była walka z pandemią COVID-19 która wymagała ogromnego nakładu środków zarówno ze strony sektora prywatnego jak i instytucji publicznych. Wprowadzenie lockdownu, kwarantanny oraz innych obostrzeń wiąże się z bardzo dużymi kosztami dla gospodarki i samorządów lokalnych.

Jednak nie tylko walka z pandemią przyczynia się do narastania zadłużenia Polski – w dużej mierze jest to spowodowane brakiem odpowiedniego planowania budżetowego przez rządy poprzednich kadencji parlamentarnych a co za tym idzie – niewystarczająca kontrola nad wydatkami państwa..

Podsumowując, poziom zadłużenia Polski nie może być bagatelizowany ani ignorowany. Jednocześnie warto jednak pamiętać o kontekście porównawczym: nasza sytuacja pod względem długu publicznego stoi na średnim stopniu skali europejskiej.. Mimo że rosnące obciążenie finansowe kraju wymaga podejmowania działań zaradczych jak np.przyśpieszenie tempa reform strukturalnych czy ograniczenia deficytu budzetowego,to równie ważne są wysokość i sposób obsługiwanie tych długów oraz ich wpływ na kondycję całej gospodarki .

Według danych z 2021 roku, Polska zajmuje 28. miejsce na świecie pod względem zadłużenia publicznego.

Link do strony Aleja Sztuki

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here